Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
A. Wprowadzenie
1. Prywatność odwiedzających portal internetowy www.pashagamingcamp.com jest bardzo
ważna i dokładam wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robię z
Twoimi danymi osobowymi.
2. Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas
pierwszej wizyty na stronie www.pashagamingcamp.com pozwala na korzystanie z plików
cookie przy każdej kolejnej wizycie na stronie.
B. Zbieranie danych osobowych
Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:
1. informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki
oraz system operacyjny;
2. informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość
wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
3. informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz podczas wypełniania formularza
kontaktowego na witrynie internetowej: www.pashagamingcamp.com;
4. informacje wprowadzane podczas zapisywania się na wydarzenie na witrynie internetowej
www.pashagamingcamp.com – na przykład: imię i nazwisko, telefon, miejscowość, kod
pocztowy, województwo, kraj.
5. informacje, które są generowane podczas korzystania z strony internetowej
www.pashagamingcamp.com, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej
korzystasz;
6. informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do mnie e-mailem, w tym
treści komunikacyjne i metadane;
7. wszelkie inne dane osobowe, które mi przesyłasz.
C. Korzystanie z Twoich danych osobowych
Dane osobowe przesłane za pośrednictwem strony internetowej www.pashagamingcamp.com będą
stosowane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Mogę
wykorzystywać Twoje dane osobowe do celu:
1. administrowania stroną internetową i biznesem;
2. personalizowania strony internetowej dla Ciebie;
3. umożliwienia korzystania z usług dostępnych na stronie internetowej;
4. realizacji i wysyłki możliwych zamówień zapisanych za pośrednictwem strony
internetowej www.pashagamingcamp.com;
5. wysyłania do ciebie faktur i przypomnień o płatnościach oraz odbioru płatności od Ciebie;
6. dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o użytkownikach (ale te osoby
trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie
tych informacji);
7. zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w
związku z witryną www.pashagamingcamp.com;
8. zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej i zapobieganie oszustwom;
Nie będę bez Twojej wyraźnej zgody przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek
innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.
D. Ujawnianie danych osobowych
Mogę ujawniać dane osobowe użytkownika wszelkim pracownikom agencji, obsługującego biura
turystycznego, członkom kadry kierowniczej lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów
określonych w niniejszych Zasadach ochrony prywatności. Mogę ujawniać Twoje dane osobowe:
1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
2. w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;
3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony moich praw (wliczając w to
udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);
4. nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek działalności lub aktywów, które
sprzedaje (lub rozważa);
5. wszelkim osobom, które wedle zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego
właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej
opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich
danych osobowych.
Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszych Zasadach ochrony prywatności nie będę udostępniać
osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika.
E. Zachowywanie danych osobowych
1. W Niniejszej Sekcji E określono zasady i procedury dotyczące zatrzymywania danych, które
mają na celu zapewnienie przestrzegania zobowiązań prawnych w zakresie zachowywania i
usuwania danych osobowych.
2. Dane osobowe, które przetwarzam w dowolnym celu lub celach, nie będą przechowywane
dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.
3. Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji E zachowam dokumenty (w tym
dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:
1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
2. jeśli uważam, że dokumenty mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się
lub przyszłych postępowań sądowych;
3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony praw (wliczając w to
udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania
oszustwom).
F. Bezpieczeństwo danych osobowych
1. Podejmę zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania
utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.
2. Będę przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz na bezpiecznych serwerach
(chronionych hasłem i zaporą).
3. Wszystkie dane osobowe przesyłane podczas rezerwacji online za pośrednictwem strony
internetowej www.pashagamingcamp.com będą chronione technologią szyfrowania SSL.
G. Nowelizacje polityki prywatności
Niniejsze zasady polityki prywatności mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w
witrynie www.pashagamingcamp.com ich nowej wersji. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę,
aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany zasadach polityki prywatności.
H. Twoje prawa
Użytkownik może zażądać udostępnienia lub usunięcia jego danych osobowych, które są
przechowywane. Udostępnienie lub usunięcie danych osobowych wymaga kontaktu z administratorami
strony, np. przez formularz kontaktowy (wymagana będzie weryfikacja tożsamości osoby zgłaszającej się
w wyżej wymienionych celach).
I. Strony internetowe osób trzecich
Strona internetowa www.pashagamingcamp.com zawiera hiperłącza do stron internetowych osób
trzecich oraz szczegółowe informacje na ich temat. Nie mam kontroli i nie ponoszę odpowiedzialności za
politykę prywatności i praktyki osób trzecich.
J. Aktualizacja informacji
Proszę o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych, w
których posiadaniu jestem.
K. Ciasteczka (tzw. pliki cookies)
Strona internetowa www.pashagamingcamp.com korzysta z plików cookies. Plik cookie to plik
zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki
internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na
serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony www.pashagamingcamp.com
znajdującej się na moim serwerze.
Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą
przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia,
chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia. Natomiast sesyjny plik cookie wygasa z końcem
sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają
żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowuje na Twój temat,
mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. Używam
zarówno sesyjnych, jak i trwałych ciasteczek na stronie internetowej.
1. Nazwy plików cookies, których używam na stronie internetowej, oraz cele, w których są
wykorzystywane, są określone poniżej:
1. używam Google Analytics na stronie internetowej, aby rozpoznać komputer,
gdy użytkownik odwiedza witrynę www.pashagamingcamp.com. Google
Analytics śledzi działania użytkowników podczas przeglądania witryny. Stosuję
pliki cookies w celu poprawienia użyteczności witryny (analiza jak użytkownicy
korzystają z strony internetowej www.pashagamingcamp.com).
2. Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookies. Zablokowanie
wszystkich plików cookies może mieć negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu
stron internetowych.
3. Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze. Usunięcie plików cookie może mieć
negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.